Nhân sự

TẠ QUỐC KHÁNH
19/04/2018 12:00:00 IBPRO 0 1993

[T]:   (+84) 243 2222 796
[P]:   (+84) 983 795 569
[E]:    khanhtq@ibpro.com.vn | contact@ibpro.com.vn 
[W]:   www.ibpro.com.vn

PHẠM MẠNH DŨNG
18/04/2018 12:00:00 IBPRO 0 439

[T]:   (+84) 243 2222 796
[P]:   (+84) 90 421 6671
[E]:    dzungpm@ibpro.com.vn | contact@ibpro.com.vn 
[W]:   www.ibpro.com.vn

CHANNING DIRCKZE
17/04/2018 12:00:00 IBPRO 0 713

[T]:   (+84) 243 2222 796
[E]:    contact@ibpro.com.vn
[W]:   www.ibpro.com.vn

DOÃN THẾ PHƯƠNG
16/04/2018 12:00:00 IBPRO 0 303

[T]:   (+84) 243 2222 796
[P]:   (+84) 903 430 484
[E]:   phuongdth@ibpro.com.vn | contact@ibpro.com.vn 
[W]:   www.ibpro.com.vn

NGUYỄN PHƯƠNG NHI
15/04/2018 12:00:00 IBPRO 0 1310

[T]:   (+84) 243 2222 796
[E]:    nhinp@ibpro.com.vn | contact@ibpro.com.vn 
[W]:   www.ibpro.com.vn

TẠ HỒNG NHUNG
14/04/2018 12:00:00 IBPRO 0 934

[T]:   (+84) 243 2222 796
[P]:   (+84) 983 651 291
[E]:    nhungth@ibpro.com.vn | contact@ibpro.com.vn 
[W]:   www.ibpro.com.vn

NGUYỄN ĐỨC LONG
13/04/2018 12:00:00 IBPRO 0 745

[T]:   (+84) 243 2222 796
[P]:   (+84) 975 302  107
[E]:    longnd@ibpro.com.vn | contact@ibpro.com.vn
[W]:   www.ibpro.com.vn

NGUYỄN THỊ TUYẾT
12/04/2018 12:00:00 IBPRO 0 1244

[T]:   (+84) 243 2222 796
[E]:    contact@ibpro.com.vn 
[W]:   www.ibpro.com.vn

NGUYỄN NGỌC KHIÊM
11/04/2018 12:00:00 IBPRO 0 775

[T]:   (+84) 243 2222 796
[E]:    contact@ibpro.com.vn 
[W]:   www.ibpro.com.vn

NGUYỄN THỊ MINH HÒA
10/04/2018 12:00:00 IBPRO 0 541

[T]:   (+84) 243 2222 796
[P]:   (+84) 936 716 869
[E]:    hoanm@ibpro.com.vn | contact@ibpro.com.vn 
[W]:   www.ibpro.com.vn

Follow Us