Hỗ trợ đầu tư kinh doanh


19-04-2018
IBPRO cung cấp các nguyên liệu cần thiết để các nhà đầu tư, doanh nghiệp xác định thị trường mục tiêu và quyết định đầu tư tại Việt Nam – một trong những thị trường có tốc độ phát triển mạnh mẽ và triển vọng trong khu vực và trên thế giới; kết nối doanh nghiệp, xây dựng chiến lược và mô hình kinh doanh cho các doanh nghiệp khi thành lập, hoạt động tại Việt Nam.


Cụ thể các dịch vụ được cung cấp bởi IBPRO nhằm hỗ trợ đầy đủ và toàn diện cho các doanh nghiệp, bao gồm:

Xúc tiến thương mại
Nghiên cứu thị trường
Đánh giá năng lực và tình trạng pháp lý của đối tác đầu tư, kinh doanh
Tìm kiếm và kiểm tra tình trạng pháp lý của địa điểm kinh doanh
Xây dựng kế hoạch kinh doanh và nghiên cứu khả thi
Hỗ trợ xây dựng mô hình tài chính, hệ thống kế toán nội bộ

Người đăng:IBPRO
19-04-2018