Tư vấn Đầu tư

23-02-2021
IBPRO

IBPRO cung cấp các tư vấn pháp lý chuyên sâu liên quan đến hoạt động đầu tư đặc biệt là các dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, các dự án đầu tư trong nước, dự án đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, đầu theo hình thức đối tác công tư (BOT, BTO, BT, BTL….vv), hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC). Hoạt động tư vấn của chúng tôi không chỉ giới hạn trong giai đoạn đầu tư ban đầu mà còn xuyên suốt trong quá trình vận hành, quản lý dự án.

Phạm vi tư vấn của chúng tôi bao gồm:

Điều kiện đầu tư kinh doanh theo các cam kết quốc tế và pháp luật quốc gia;

Ưu đãi, khuyến khích đầu tư, hỗ trợ đầu tư;

Trình tự, thủ tục đầu tư; 

Gia hạn dự án đầu tư; Mở rộng dự án đầu tư; 

Điều chỉnh dự án đầu tư; Chuyển nhượng dự án đầu tư;

Chấm dứt dự án đầu tư và chuyển lợi nhuận về nước;

Điều kiện và trình tự thủ tục đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài.

IBPRO
23-02-2021

Follow Us